Dochterstichting

Waardevol Zwolle

Onder de titel ‘Waardevol Zwolle’ organiseert Academiehuis Grote Kerk een groot aantal activiteiten met een eigen karakter en doelstellingen. Met die activiteiten willen we nadrukkelijk aansluiten bij wat het Academiehuis Grote Kerk Zwolle van oorsprong is, aangezien dat van blijvende waarde is voor de stad Zwolle.

Stichting Waardevol Zwolle

Handelsregisternummer: 64811778
RSIN: 855862968

Bezoekadres:
Grote Markt 18
8011 LW Zwolle

Telefoon: (06) 43378815

E-mail: frankmarkerink@academiehuis.nl

Actief in culturele sector.

Bestuursleden

De heer F. Markerink, voorzitter
De heer R.J. Olaria
Mevrouw M. Rabelink

Onder de titel ‘Waardevol Zwolle’ organiseert Academiehuis Grote Kerk een groot aantal activiteiten met een eigen karakter en doelstellingen. Met die activiteiten willen we nadrukkelijk aansluiten bij wat het Academiehuis Grote Kerk Zwolle van oorsprong is, aangezien dat van blijvende waarde is voor de stad Zwolle.

De Stichting Waardevol Zwolle vertegenwoordigt het Woord, één van de drie pijlers waarop de Academielijn van het huis zich baseert: Het Woord, Kunst en Muziek. Deze pijlers erkennen en waarderen de oorsprong van het monumentale gebouw; namelijk plek van samenkomst waarin mensen zoeken naar zingeving. Dit is nu geborgd in een stichting die specifieke activiteiten rond die pijlers organiseert; zelfstandig of in samenhang met de stichtingen die zijn verbonden aan Kunst en Muziek.

Waardevol Zwolle voelt zich verwant met de oorsprong van de betekenis van het gebouw.
De Grote of Sint Michaëls Kerk van Zwolle is, zoals alle gotische kerken, gebouwd voor het licht. Het hart van het kerkgebouw – het koor met daarin oorspronkelijk het altaar – bevindt zich aan de oostkant zodat vanaf de vroege morgen het zonlicht daar overvloedig naar binnen stroomt. De kerkgangers komen oorspronkelijk door de hoofdingang aan de westkant de kerk binnen en lopen dus het licht tegemoet. Zij laten de donkerte en de ellende van de wereld achter zich en staan opeens in het volle licht. Het licht dat zo overvloedig naar binnen stroomt staat voor de bevrijding van de mens.
God is licht! Vanuit die gedachte is de kerk gebouwd. De burgers van de stad konden zich sterk identificeren met het kerkgebouw, ook omdat vrijwel de gehele burgerij aan de bouw ervan heeft meegewerkt. De gotische kerk met haar specifieke eigenschappen wordt bepalend voor de identiteit van de stad en is een bron van trots voor de hele gemeenschap.

Achter het monument gaat dus een wereld aan gedachten en idealen schuil. En, zoals gezegd, in het Academiehuis willen wij die oorspronkelijke religieuze gedachten van de Grote Kerk vertalen naar herkenbare culturele waarden voor vandaag. De vroegere godsdienstigheid van de Grote Kerk wordt cultuur vanuit levensbeschouwelijke waarden in het Academiehuis.  Zo houden we het erfgoed betekenisvol in stand voor de stad en voor de komende generaties.

Dat betekent dat het Academiehuis Grote Kerk een gastvrije plek wil zijn voor alle mensen die haar bezoeken. De kerk is er voor de gemeenschap en staat in dienst van haar maatschappelijk en cultureel welzijn. Daar is het programma van Waardevol Zwolle op gericht. We geven ruimte aan activiteiten, lezingen en gesprekken over onderwerpen die in onze huidige maatschappij van belang zijn, waarbij gemeenschappelijkheid en verbinding centraal staan. Politiek als dienst aan het algemeen belang is welkom, maar politiek in de zin van partijgebonden ideologie houden wij buiten de deur. Ook houden wij ons verre van activiteiten en denkwijzen die mensen uitsluiten omdat ze anders zijn of van elders komen. Gastvrijheid staat hoog in ons vaandel, evenals inclusiviteit, diversiteit, dialoog, ontmoeting en verbinding. Wie deze waarden en idealen onderschrijft is met zijn of haar activiteiten welkom in Academiehuis Grote Kerk. Op deze manier denken wij recht te doen aan de erfenis van de Grote Kerk.
Zo blijft deze bijzondere kerk dit gebouw, als cultureel plein in deze tijd voor ons een bron van verwondering en inspiratie. 

Steeds meer groepen weten de weg te vinden naar het Academiehuis Grote Kerk.

We willen het Academiehuis ter beschikking stellen, initiatieven en activiteiten ondersteunen, zoeken naar samenwerking en verbinding, maar we willen ook kritisch kijken met wie we wel of geen relatie aan gaan.

De oorsprong van het Academiehuis zoals boven omschreven is ons kostbaar, die willen we niet veronachtzamen.

 

We vinden het van belang dat iedereen zich gekend en gezien weet in de programmering van onze activiteiten. In de grote hoeveelheid aanvragen die vanaf 2023 op ons afkomen, is het zoeken naar een goede balans om diversiteit en inclusiviteit te waarborgen, actueel en maatschappelijk betrokken te zijn én het erfgoed in stand te houden. 

 

Wat bedoelen we dan met inclusiviteit?

Hierbij willen we met name erop letten dat we oog hebben voor een programma-aanbod waarin er voor allerlei mensen van allerlei slag iets te vinden is: in onze huidige tijd denken we dan aan jong en oud, mensen van verschillende seksuele geaardheid (LHBTQIA+), mensen van verschillend intellectueel niveau, verschillende leeftijdsgroepen, mensen van verschillende etnische achtergrond.

 

Wat bedoelen we met diversiteit?

Hierbij willen we er op letten dat niet altijd alle programma’s voor iedereen toegankelijk hoeven te zijn, maar dat er een mooie balans is in het gehele aanbod waardoor iedereen zich gezien en gekend weet.

 

Wanneer is iets maatschappelijk actueel van belang en hoever strekt dat en welke keuze maken we hierin en waarom?

Hierbij willen we erop letten dat maatschappelijke vraagstukken die spelen geen polariserende uitwerking hebben, maar juist verhelderend en verbindend kunnen zijn; we willen helpend zijn bij meningsvorming in vraagstukken die op stedelijk, regionaal, landelijk of internationaal vlak spelen.

 

In de komende jaren zal de actualiteit uitwijzen welke thema’s zich aandienen waar we ruimte voor bieden en door welk gremium thema’s worden aangedragen.

Gelet op bovengenoemde ijkpunten zullen wij steeds kijken in hoeverre het een plaats kan hebben in ons Academiehuis Grote Kerk.

 

We richten ons daarbij op de volgende:

 

Thema’s:

-    Werkgroep vieringen: samen realiseren van vieringen op zondagmiddag. Zoeken naar vormen van vieren waarin verscheidene geloofsvormen zich gekend en herkend weten. Interlevensbeschouwelijk en voor brede (ook niet kerkelijke) doelgroepen.

-    Filosofische tafels: een samenwerking die gegrond is in het Academiehuis Grote Kerk, waarbij inhoud en facilitering gekoppeld is.

Doelgroepen:

-    Wat kunnen we betekenen voor jongeren, voor kinderen? We gaan samenwerkingen aan met ANNO, Stadkamer of instellingen zoals Travers, Hart van Zwolle en Stichting Present. Daarnaast realiseren we een eigen programmering en werken we incidenteel samen met groepen die op dát gewenste moment passend zijn.

-    Zoeken naar een goed evenwicht in de groepen die bij ons binnenkomen en een “thuis” bij ons vinden (qua intellectueel niveau, minder draagkrachtigen, leeftijdsgroepen, enz.)

-    We proberen geen overlap te creëren met doelgroepen die al bij andere organisaties worden gezien en bediend.

Doelen:

-    Bevestigen van onze positie: verbinden, verrijken, verwonderen. Waarbij we bij “verbinden” en “verrijken” denken aan “over en weer”: wat heeft een bezoekende groep, of een groep die gebruik maakt van ons gebouw aan ons (uiteraard bieden wij hen de faciliteiten), maar wat géven zij ook aan ons terug.

 

 

Jaarplan

We ontwikkelen per jaar (vanaf augustus tot augustus) een jaarplan. Dit plan komt tot stand op grond van een evaluatie van het afgelopen jaar, de aanvragen die binnen zijn gekomen en de thematiek die in de actualiteit speelt. We voegen daaraan een begroting toe die is gebaseerd op de inkomsten die wij via subsidies en schenkingen ontvangen en nemen initiatief om aanvullende subsidies te realiseren.

Beleidsplan:

Stichting Waardevol Zwolle geeft invulling aan 'het woord' van de academielijn, door meerdere festivals omtrent de thema's inclusie, duurzaamheid, heelheid en rechtvaardigheid te organiseren en te bouwen aan een community of practice.

De stichting verkrijgt haar inkomsten door fondsen en subsidies en door inkomsten via bijdragen voor toegang en deelname aan activiteiten.

De inkomsten worden besteed aan het organiseren van activiteiten zoals beschreven in de doelstellingen. Er wordt per jaar een jaarplan ontwikkeld. In 2022 omvat dit:

· 7 bijeenkomsten rondom uiteenlopende, actuele thema’s met een open inschrijving en toegankelijkheid voor 100/300 deelnemers

· 7 bijeenkomsten voor de community die zich bindt aan de programma’s van Waardevol Zwolle

Beloningsbeleid:

De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren.

Conform artikel 4 lid 7 van de statuten ontvangen zij geen beloning.

Activiteitenplan:

De Stichting gaat van start in 2022 en zal over de geplande activiteiten verslag doen.

Jaarrekening 2023