Stichting Academiehuis de Grote Kerk

Handelsregisternummer: 62516949
RSIN: 854848770
Het Academiehuis heeft de culturele ANBI status.

Bezoekadres: Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle
Postadres: Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle
Telefoon: 038-42125112
E-mail: info@academiehuis.nl

Bestuursleden:
De heer S.J.C. Cnossen, voorzitter
Mevrouw drs. J.J. Zandbergen-de Zeeuw, vicevoorzitter
De heer mr. dr. E.R. Helder, secretaris  (bestuur@academiehuis.nl)
De heer D. Beens, penningmeester
De heer E. van Hoorn RA
Mevrouw drs. P.A. Petersen
De heer B. Schouten

Directeur a.i.
De heer K.J. Voogd

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen van de instandhouding van de Grote of Sint Michaëlskerk in de stad Zwolle als pastoraal, diaconaal en liturgisch hart van en voor de stad en als sociaal en cultureel centrum  in het middelpunt van de stad.

Tot de middelen waarmee de stichting haar doel nastreeft behoren in ieder geval:

  1. het verwerven van voorwerpen die historisch en/of cultureel aan het gebouw zijn verbonden;
  2. het bevorderen en faciliteren van onderzoek naar de historische, culturele en/of religieuze betekenis van het gebouw en de daarin aanwezige inventaris;
  3. het presenteren van het gebouw en de inventaris aan bezoekers van de stad Zwolle;
  4. het organiseren en/of faciliteren van activiteiten die het gebouw actuele culturele, educatieve en/of spirituele betekenis geven, al dan niet in samenwerking met andere museale, culturele en/of educatieve instellingen.

Beleidsplan:
De stichting geeft uitvoering aan het besluit van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle d.d. 5 januari 2015, dat de Grote Kerk als hart van de stad moet gaan functioneren door onderdak te bieden aan een samenhangende combinatie van kerkelijke en culturele activiteiten in brede zin.

Beloningsbeleid:
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren.
Conform artikel 3 lid 8 van de statuten ontvangen zij geen beloning.

Uitgeoefende activiteiten:
De stichting houdt de Grote of Sint Michaëlskerk te Zwolle in stand. De stichting laat de ruimte herinrichten en werft daarvoor fondsen. Voorbereidingen voor de restauratie van het Schnitgerorgel zijn vergevorderd. De consistorie is reeds gerenoveerd. De kerk wordt gebruikt voor concerten, exposities, recepties, zakelijke en culturele evenementen en voor kerkelijke activiteiten. De stichting ontwikkelt culturele en educatieve activiteiten in samenwerking met andere partijen in Zwolle.

De stichting is niet verantwoordelijk voor kerkelijke activiteiten. Deze vallen onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Zwolle, die voornemens is daarvoor een eigen samenwerkingsverband met andere geloofsgemeenschappen op te bouwen.

Financiële verantwoording:
De laatst vastgestelde jaarrekening zal telkens afzonderlijk op deze website worden gepubliceerd.

Stichting Schnitgerorgel Zwolle

Handelsregisternummer: 05065715
RSIN: 813592513
Stichting Schnitgerorgel heeft de culturele ANBI status.

Bezoekadres: Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle
Postadres: Tjariet 14, 8032 LM Zwolle
E-mail: info@schnitgerorgelzwolle.nl

Bestuursleden:
De heer W.A. Potjes, voorzitter
De heer G. Bril, secretaris
De heer F.P.D.J. Douma, penningmeester
De heer ds. M.B. Nieuwkoop
De heer M. van Heerde
De heer G. Hoving
De heer mr. dr. E.R. Helder, commissaris namens Academiehuis de Grote Kerk

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen van de instandhouding van het Schnitgerorgel (gebouwd in 1721) in de Grote of Sint Michaëlskerk te Zwolle, en in verband daarmee de instandhouding van dat kerkgebouw.

Beleidsplan:
De stichting werkt op basis van een convenant dat zij op 20 december 2017 met Stichting Academiehuis de Grote Kerk heeft gesloten. Enerzijds wordt de stichting betrokken bij de benoeming van organisten en bij de programmering. Anderzijds draagt de stichting de onderhoudskosten van het orgel en werft zij fondsen voor de restauratie.

Beloningsbeleid:
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren.
Conform artikel 4 lid 7 van de statuten ontvangen zij geen beloning.

Uitgeoefende activiteiten:
Sinds 2013 heeft de stichting de volgende activiteiten gefinancierd:

  • de restauratie van de blaasbalgen in 2013;
  • het historisch onderzoek naar het instrument door Cees van der Poel en het opstellen van een restauratieplan in 2014-2016;
  • het kleurhistorisch onderzoek door Bert Jonker in 2018.

In 2017 heeft de stichting een offertetraject uitgevoerd om een restaurateur te selecteren. Dat heeft geleid tot een intentieovereenkomst tussen Stichting Academiehuis de Grote Kerk, Stichting Schnitgerorgel Zwolle en Flentrop Orgelbouw B.V. .te Zaandam.

Financiële verantwoording:
De laatst vastgestelde jaarrekening wordt afzonderlijk op www.schnitgerorgelzwolle.nl gepubliceerd.

Stichting Stadskerk Zwolle

Handelsregisternummer: 64811778
RSIN: 855862968
Stichting Stadskerk Zwolle heeft de reguliere ANBI status

Bezoekadres: Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle
Postadres: Prins Bernhardstraat 8, 8019 XK Zwolle
Telefoon: 038-42125112
E-mail: bestuur@academiehuis.nl

Bestuursleden:
De stichting wordt vooralsnog bestuurd door Stichting Academiehuis de Grote Kerk.

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen van de spirituele stadshartfunctie van Academiehuis de Grote Kerk.

Beleidsplan:
De stichting ontplooit zelf geen activiteiten.

Beloningsbeleid:
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren.
Conform artikel 5 lid 6 van de statuten ontvangen zij geen beloning.

Uitgeoefende activiteiten:
De stichting beheert financiële middelen ten behoeve van haar doel.

Financiële verantwoording:
De laatst vastgestelde jaarrekening zal telkens afzonderlijk op deze website worden gepubliceerd.