Stichting Academiehuis de Grote Kerk

Handelsregisternummer: 62516949

Het Academiehuis heeft een culturele anbi status:
RSIN: 854848770

Bezoekadres: Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle
Postadres: Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle
Telefoon: 038-4212512
E-mail: info@academiehuis.nl

Bestuursleden:
De heer S.J.C. Cnossen, voorzitter
Mevrouw drs. J.J. Zandbergen-de Zeeuw, vicevoorzitter
De heer mr. dr. E.R. Helder, secretaris, penningmeester (bestuur@academiehuis.nl)
Mevrouw drs. P.A. Petersen
De heer B. Schouten
De heer E. van Hoorn RA
De heer D. Beens

Directeur a.i.:
De heer K.J. Voogd

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen van de instandhouding van de Grote of Sint Michaëlskerk in de stad Zwolle. De vorm waartoe de Stichting gekozen heeft per 1 juli 2017 is Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Het Academiehuis in rijksmonument de Grote Kerk Zwolle biedt o.a. een platform aan culturele en onderwijsinstellingen en andere partners die de doelstelling ondersteunen. Daarmee is het Academiehuis het culturele, educatieve en spirituele stadshart van en voor Zwollenaren.

Beleidsplan:
De stichting geeft uitvoering aan het besluit van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle d.d. 5 januari 2015, dat de Grote Kerk als hart van de stad moet gaan functioneren door onderdak te bieden aan een samenhangende combinatie van kerkelijke en culturele activiteiten in brede zin.

Beloningsbeleid:
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren.
Conform artikel 3 lid 8 van de statuten ontvangen zij geen beloning.

Uitgeoefende activiteiten:
De stichting houdt als erfpachter de Grote Kerk in stand. Daarnaast bereidt de stichting de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen voor en werft zij fondsen. Ondertussen zorgt de stichting dat de Grote Kerk reeds wordt gebruikt voor concerten, orgelconcerten en culturele activiteiten en dat de kerkelijke activiteiten op de zondagmiddag gecontinueerd blijven.
Tot 25 november 2016 voerde de stichting deze activiteiten uit via de N.V. Grote Kerk Zwolle, waarvan zij alle aandelen hield. Op 26 november 2016 is via een juridische fusie het vermogen van de N.V. onder algemene titel op de stichting overgegaan en verricht de stichting de activiteiten zelf.

Financiële verantwoording:
De laatst vastgestelde jaarrekening zal telkens afzonderlijk op deze website worden gepubliceerd.

jaarrekening 2016

Stichting Stadskerk Zwolle

Handelsregisternummer: 64811778
RSIN: 855862968

Bezoekadres: Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle
Postadres: Prins Bernhardstraat 8, 8019 XK Zwolle
Telefoon: 038-4212512
E-mail: bestuur@academiehuis.nl

Bestuursleden:
De stichting wordt vooralsnog bestuurd door Stichting Grote Kerk Zwolle. De werkzaamheden van de stichting zijn gedelegeerd aan de Werkgroep Kerkelijke Activiteiten, die is ingesteld door de Protestantse Gemeente Zwolle.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen van het kerkelijk gebruik van de Grote of Sint Michaëlskerk in de stad Zwolle in verbinding met de andere activiteiten in het gebouw en in de stad Zwolle in het algemeen.

Beleidsplan:
De stichting werft en beheert financiële middelen ten behoeve van haar doel.

Beloningsbeleid:
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren.
Conform artikel 5 lid 6 van de statuten ontvangen zij geen beloning.

Uitgeoefende activiteiten:
De stichting draagt de kosten van de kerkelijke activiteiten in de Grote of Sint Michaëlskerk en werft daartoe de middelen.

Financiële verantwoording:
De laatst vastgestelde jaarrekening zal telkens afzonderlijk op deze website worden gepubliceerd.

 

Stichting Schnitgerorgel Zwolle

Handelsregisternummer: 05065715
RSIN: 813592513

Bezoekadres: Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle
Postadres: Prins Bernhardstraat 8, 8019 XK Zwolle
Telefoon: 06-51410191
E-mail: bestuur@academiehuis.nl

Bestuursleden:

De heer W.A. Potjes, voorzitter
De heer F.P.D.J. Douma, penningmeester
De heer ds. M.B. Nieuwkoop
De heer G. Hoving
De heer mr. dr. E.R. Helder, namens Stichting Grote Kerk Zwolle, secretaris

Adviseur gebruik van het orgel:
De heer A.T. Hagen

Adviseur restauratie van het orgel:
De heer C.T. van der Poel

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen van de instandhouding van, de belangstelling voor en een verantwoord gebruik en beheer van het grote orgel in de Grote of Sint Michaëlskerk te Zwolle als muziekinstrument en als cultureel erfgoed van wereldniveau.

Beleidsplan:
De stichting werkt op basis van een convenant dat zij op 15 oktober 2012 heeft gesloten met de Protestantse Gemeente Zwolle. Dat convenant is blijkens de akte van erfpacht overgenomen door de erfpachter van de Grote of Sint Michaëlskerk.

De stichting streeft ernaar dat het orgel in topconditie wordt gebracht, zodat het 300-jarig bestaan in 2021 feestelijk gevierd kan worden.
Ondertussen bevordert de stichting dat het orgel kan worden gebruikt en ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor vieringen en concerten, in verbinding met de overige activiteiten in het gebouw.
Daarnaast laat de stichting onderzoek doen naar de historie en de actuele staat van het orgel en probeert de stichting het orgel onder de aandacht van de media te houden.

Beloningsbeleid:
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren.
Conform artikel 4 lid 7 van de statuten ontvangen zij geen beloning.

Uitgeoefende activiteiten:
In opdracht van de stichting is door Cees van der Poel, voorzitter van het College van Orgeladviseurs Nederland, onderzoek gedaan naar de historie en de actuele staat van het orgel. Op basis van dit onderzoek zijn uitgangspunten voor een restauratie opgesteld. In 2016 zijn op basis van een Europese selectie enkele orgelmakers uitgenodigd om een restauratieplan met bijbehorende offerte uit te brengen. Het bestuur is voornemens in 2017 een keuze voor een restaurateur te maken en vervolgens de fondsenwerving te intensiveren.

Financiële verantwoording:
De laatst vastgestelde jaarrekening wordt afzonderlijk op www.schnitgerorgelzwolle.nl gepubliceerd.